lu.se

Lund University Food Studies

Lunds universitet

Utbildning inom livsmedelsområdet

Inom Lunds universitet finns livsmedelsrelaterade utbildningar på alla nivåer – från grundutbildning till forskarutbildning. Förutom programutbildningar där man kan välja livsmedelsinriktning finns också enstaka kurser där man kan fördjupa sig inom allt från mikrobiologi till djurrätt, gastronomi och klimat. Det finns även uppdrags- och vidareutbildningar som genomförs i samarbete med företag och externa institutioner. 

Råvaror och lantbruk

Vid Naturvetenskapliga fakulteten  finns kurser i molekylär växtbiologi, genetik och allmän molekylärbiologi och Lunds Tekniska Högskola (LTH) ger kurser i bioteknik. På forskarutbildningsnivå finns t.ex. kurser om integrerat växtskydd och tryggad livsmedelsförsörjning i tropikerna, och om genomisk selektion i växtförädling.

Urval av program och kurser

 • Master’s in Human Geography
 • Master’s in Human Ecology
 • Master’s in International Development and Management
 • Fiskeriekologi
 • Växters systematik och diversitet
 • Molekylär bioteknik

Upp

Process och produktion

Ett flertal av programmen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) är utbildningsprogram med innehåll som har direkt anknytning till produktion av livsmedel. Avseende produkt- och processdesign är det främst inom civilingenjörsprogrammen i bioteknik och kemiteknik, som specialiseringar i livsmedel finns. Logistik och produktionsekonomi, tillämpbar för livsmedelsindustrin, finner man inom programmet Industriell ekonomi. Som avslutande inriktning till samtliga program på LTH kan väljas Technology Management som ger möjlighet att studera ledarskapsfrågor, projektledning och ekonomi i ett tekniskt sammanhang och i samarbete med ekonomer

En 2-årig Yrkeshögskoleutbildning (YH) i Läkemedels- och livsmedelsteknik ges i samarbete med Folkuniversitetet. Efter utbildningen kan studenterna arbeta som läkemedelstekniker eller livsmedelstekniker i offentlig och privat regi. Utbildningen ger både praktiska färdigheter och kunskaper inom läke-och livsmedelsrelaterad produktion. Kurserna omfattar hela kedjan från idé till produkt med hygienkrav, processteknik, processkemi samt kännedom om relevant lagstiftning.

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning (tidigare YTH) är en 2-årig fortbildning för personer som arbetat inom livsmedelssektorn i minst 2 år. Syftet med utbildningen är att möta behovet av personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering. Syftet är även att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, detaljhandel, storhushåll/restaurang, skola och myndigheter.

LTH erbjuder flera masterutbildningar inom livsmedel. Specialisering inom civilingenjörsprogrammet för bioteknik motsvarar en master i Livsmedelsteknik med fokus på utveckling och produktion av livsmedel och innehåller nutrition, livsmedelsteknik, livsmedelsteknologi, probiotika, livsmedelsmikrobiologi samt möjlighet att bygga på med bl.a. mejeriteknologi, kvalitet och produktsäkerhet.

Urval av program och kurser

 • Internationell master i Livsmedelsteknik och nutrition (Food Technology and Nutrition)
 • European master in Food studies tillsammans med AgroParisTech (Frankrike), College Cork (Irland), Wageningen (Nederländerna)
 • Livsmedelsteknisk högskoleutbildning
 • Erasmus Mundus-programmet Food Innovation and Product Design (FIPDes). (Gemensam master mellan LU och AgroParisTech, DIT (Irland) och UNINA (Italien).) Lund ansvarar för förpackningsdesign och livsmedelslogistik.
 • Kvalitet och produktsäkerhet
 • Livsmedelskemi för produktformulering
 • Mejeriprocesser

Upp

Förpackning och logistik

Vid Avdelningen för förpackningslogistik ges kurser i förpackningsinnovation, förpackningsteknik och utveckling samt i förpackningslogistik som innehåller allt från basal förståelse av förpackningars funktioner, egenskaper, produktion och användning till dess påverkan på logistik och transportkedjor. Förpackningsdesignens betydelse för livsmedelssäkerhet och för hållbar utveckling har central betydelse i utbildningarna. Kurserna utförs i tätt samarbete med företag och bygger på ett holistiskt perspektiv baserat på aktuell forskning. 

Urval av program och kurser

 • Erasmus Mundus Master in Food Innovation and Product Design (FIPDes)
 • Logistics Service Management
 • School of Packaging in Europe (för Michigan State University)
 • Förpackningsteknik och utveckling
 • Förpackningslogistik
 • Food Packaging Innovation
 • Logistikföretagets kundrelationer
 • Humanitär logistik – logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer

Upp

Ekonomi, entreprenörskap, handel och konsumtion

Campus Helsingborg finns utbildning inom Service management med inriktning mot Hotell och restaurang, Turism, Retail och Logistik. Det finns program på både kandidat- och masternivå. Utbildningarna ger goda möjligheter till en position i den växande servicesektorn, där mat och måltider har en betydande roll.

Vid Ekonomihögskolan ges utbildningar inom Industriell ekonomi samt kurser inom civilingenjörsutbildning och företagsekonomi. Många studenter väljer att fördjupa sig inom olika ekonomiska aspekter av livsmedelsområdet, t.ex. retail, varumärke, CSR, konsumentbeteende, offentlig ekonomi och internationell marknadsföring av livsmedel.

Vid Samhällsvetenskapliga samt Humanistiska och Teologiska fakulteterna ges tvärvetenskapliga introduktionsutbildningar med konsumentperspektiv på gastronomi, hållbart ätande, media med mat och hälsa samt djurrättsfrågor. Inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena finns möjligheter att i de självständiga arbetena fördjupa sig inom livsmedels- och måltidsfältet.

Vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship erbjuds ett brett urval av kurser i entreprenörskap för studenter från alla fakulteter. Kurserna hålls på svenska eller engelska och kan läsas inom utbildningsprogram eller som enskilda och valbara kurser.

Urval av program och kurser

 • Service Management – Kandidatprogram med inriktningarna Hotell och restaurang, Turism, samt Retail
 • Masterprogram i Service Management
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi
 • Gastronomy – a Global and Interdisciplinary Perspective
 • Critical animal studies • Innovation management
 • Plats- och destinationsutveckling
 • International Marketing and Strategy
 • Strategic Brand Management

Upp

Hållbarhet och livsmedelssäkerhet

Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) är en plattform for utbildning, forskning och samverkan relaterade till utmaningar på hållbarhetsområdet. LUMES är ett tvåårigt internationellt masterprogram som fokuserar på de utmaningar i hållbarhetshänseende som mänskligheten står inför. Ett av fokusområdena är de globala utmaningar som morgondagens jordbruk och livsmedelsproduktion har att hantera.

Miljö- och hälsoskydd kan läsas som ettårig magister- eller tvåårigt masterprogram (120 hp). Utbildningen ger fördjupande kunskaper inom miljö- och hälsoskyddsområdet, för den med en miljöinriktad naturvetenskaplig kandidatexamen. I programmet finns bland annat möjligheter till fördjupning inom livsmedelssäkerhet.

Urval av program och kurser

 • Masterprogram i miljö- och hälsoskydd
 • LUMES – Masterprogram i hållbar utveckling
 • Livsmedelsmikrobiologi
 • Miljö- och hälsoskydd – livsmedelssäkerhet
 • Hållbarhetsfrågor inom serviceverksamheter
 • Klimatstrategiska metoder

Upp

Hälsa

Inom området mat och hälsa finns kurser och program inom bland annat livsmedelsteknik och nutrition. Fördjupningar inom t.ex. probiotika är exempel på styrkeområden inom forskningen som återspeglas i utbildningen. Det går även att läsa om mat och hälsa ur ett historiskt perspektiv

Urval av program och kurser

 • Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition
 • Human nutrition
 • Probiotika
 • Health and Diet through Human History

Upp