lu.se

Lund University Food Studies

Lunds universitet

Externa nätverk

Inom livsmedelsområdet är Lunds universitet aktivt i en rad organisationer och initiativ som arbetar för utveckling av livsmedelsområdet. Det rör sig om science parks, klusterorganisationer, forskningsinstitut samt offentliga myndigheter och organ.

Science Village Scandinavia

Science Village Scandinavia – en forskarby av världsklass. Besluten att bygga European Spallation Source (ESS) och synktronanläggningen MAX IV Laboratory i Lund har gjort regionen väl synlig och eftertraktad på den europeiska forskningskartan. ESS är ett av de största vetenskaps- och teknikinfrastrukturprojekt som lanserats. Det är ett multidisciplinärt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. MAX IV är ett laboratorium med mycket stor forskningskapacitet. Laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av synnerligen hög intensitet och kvalitet och närmare 1 000 forskare från hela världen kommer varje år till laboratoriet för sin forskning.

Målet med Science Village Scandinavia är att vara en innovativ del med tyngd i infrastrukturen kring ESS och MAX IV. Tillsammans med forskningsanläggningarna utgör Science Village Scandinavia en både spännande och kreativ forskarmiljö av högsta klass. Området blir en bas för en internationell och bärkraftig utveckling, vilken kommer att bestå av byggnader ämnade för forskning för Lunds universitet och andra universitet, företag inom innovation och forskning, forskningsinstitut, forsknings- och ekonomicentrum samt fastigheter för laboratorier, administration och service, men också bostäder.

Som eko-område beaktar Science Village Scandinavia miljön och erbjuder världsledande miljövänliga och bärkraftiga lösningar. Området blir en föregångsmodell och en inspirationskälla genom sitt nära samarbete med vetenskap, teknologi och innovation. Visionen och målet är att vara en stadsdel med fokus på vetenskap, förnybar energi, allmänna transportmedel och återvinning, samt att kunna erbjuda ett stimulerande grönt samhälle med omgivningar som dagligen inbjuder till inspirerande möten.

www.sciencevillage.se

European Spallation Source

European Spallation Source (ESS) är ett stort sameuropeiskt projekt byggt av 17 europeiska nationer och placerat i norra delen av Lund. Det är ett av de största vetenskaps- och teknikinfrastrukturprojekt som lanserats, ett stort steg framåt för forskningens dagliga verksamhet. ESS är ett multidisciplinärt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Dess styrka ligger inom levande komplexa material där livsmedel är ett mycket intressant område.

Anläggningen är en så kallad neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas genom spallation. De preparat som ska undersökas bestrålas med intensiva pulser av neutroner som har saktats ner till användbara energier i moderatorer och letts genom ett antal omgivande strålledare till de studerade proven bestående av olika material och ytor. Neutronerna sprids från proven och registreras i ett flertal instrument för vidare tolkning. Vinsten med att använda neutroner vid strukturstudier är revolutionerande. ESS kan användas inom en rad vetenskaper, t.ex. materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik.

Den första neutronen kommer att produceras under 2019. Tre år senare öppnar anläggningen och man börjar ta emot externa forskare. År 2026 står anläggningen helt färdig.

www.esss.se

Science parks

Ideon Science Park

Ideon är en av de första och största universitetsknutna science parks i Europa. I det nya utvidgade Ideon finns 500 företag och ca 10 000 anställda. Det är en av Europas mest framgångsrika science parks där visionärer och entreprenörer möter kapitalstarka investerare. Många världsledande spetsföretag inom mobiltelefoni, IT, Life Sciences och miljöteknik har startat på Ideon. Med Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola och Ekonomihögskolan i sin omedelbara närhet är Ideon en kreativ mötesplats för näringsliv, forskning och det offentliga. ST-Ericsson, Sony Mobile, Axis Communication, QlikTech, Active Biotech, Gambro och Medicon Village har alla sina utvecklingscentrum alldeles intill. Ideonområdet består av flera kvarter och administrationen av de fysiska lokalerna sköts av Ideon Center AB. Sedan 2013 toppas forskarparken av Ideon Gateway med både en hotelldel och ett stort kontorshotell.

www.ideon.se

Go to top

Medicon Village

Inom Medicon Village finns en omgivning för forskning, innovation och entrepreneurship som verkar tillsammans för att skapa förutsättningar för god hälsa och människans välbefinnande. Tillsammans med medicinsk forskning på Biomedical Centre (BMC) i Lund och Clinical Research Centre (CRC) i Malmö, såväl som European Spallation Source (ESS) och MAX IV Laboratory, skapar Medicon Village en infrastruktur av världsklass för hela regionen. Den totala arean som Medicon Village förfogar över är ca 80 000 m2. Här finns i dag mer än 1 200 arbetsplatser och 100 organisationer.    

www.mediconvillage.se

Go to top

Medeon

Medeon är en science park för etablering och utveckling av företag inom Life Science. Medeons filosofi är att varje växande företag har unika behov. Fokus ligger på kunskapsintensiva företag inom life science-området (pharmaceuticals, medical technology, biotechnology and healthcare). Här finns en kraftfull inkubator och nätverk samt ett stimulerande samarbetsklimat genom en nära placering till Lunds universitet i Malmös Medicon Valley. I dag finns här 30 hyrsegäster med en konstant tillströmning av nya företag. Tillväxten inom Medeon är mycket god och mer än 100 000 m2 av området är avsatt för affärsverksamhet.

www.medeon.se

Go to top

MINC

MINC är en mötesplats för entreprenörer, näringsliv, investerare och akademi, med målet att hjälpa företag att växa smartare och snabbare. De bästa affärsutvecklingsmetoderna, ett dynamiskt nätverk av nytänkande entreprenörer, inspiratörer och experter runt om i världen samt en stor erfarenhet genom att sedan mer än 12 år driva ett av Sveriges bästa inkubatorprogram, utgör den unika MINC-modellen. MINC ingår i Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som är en medlemsbaserad branschförening för Sveriges inkubatorer och science parks, vilka tillsammans driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela landet.

www.minc.se

Go to top

Klusterorganisationer

Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin är en klusterorganisation som samlar små och stora aktörer, vilka tillsammans vill utveckla framtidens mat, dryck och måltider. Livsmedelsakademin grundades av näringslivet för att driva frågor som är större än vad en enskild aktör själv skulle kunna göra. Under de senaste tjugo åren har man arbetat för att skapa förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin har sin bas i Skåne, precis som en stor del av den svenska livsmedelsnäringen, men är en nationell aktör som även engagerar sig på internationell nivå för att lära av andra och sprida egna lärdomar. Livsmedelsakademin bildades 1994 och Lunds universitet har varit partner från starten. 

www.livsmedelsakademin.se

Livsmedelskollegiet

Livsmedelskollegiet är ett nätverk som sedan slutet på 1970-talet verkat för att främja livsmedelsforskning i södra Sverige och öka samarbetet mellan medlemmarna. Aktuell forskning och samarbeten kring livsmedel i regionen synliggörs genom regelbundna reportage i tidningen Svenska Livsmedel. I nätverket ingår företag och organisationer med forskning och/eller utveckling inom livsmedelsområdet samt institutioner och avdelningar vid Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Livsmedelskollegiet har regelbundna informationsmöten med studiebesök i medlemmarnas verksamheter samt arrangerar öppna symposier över aktuella ämnen.

www.livsmedelskollegiet.se

Go to top

Packbridge

Packbridge är ett internationellt medlemsbaserat förpackningsnätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter, kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och kanske viktigast av allt – människor med människor. Packbridge har sitt huvudkontor i sydvästra Skåne där också forskning, innovation och kommunikation finns samt även etablerade kluster inom livsmedel, läkemedel och flera andra relevanta industrier. Packbridge har internationella ambitioner och ett väl utvecklat kontaktnät över hela världen. Packbridge bildades 2010 och Lunds universitet har varit medlem från starten.

www.packbridge.se

Go to top

Övriga samarbetspartners

Region Skåne

Lunds universitet har ett väl utvecklat samarbete med Region Skåne inom livsmedelsområdet. Det gäller såväl näringslivsutveckling som folkhälsa och hållbarhet. Livsmedel är ett prioriterat område för Region Skåne som arbetar för ett starkare näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb i Skåne. Tillsammans med andra offentliga och privata aktörer verkar Region Skåne med målen att uppnå etablering av fler företag, få fler företag att växa och fler i arbete, samt att bli en ännu mer innovativ region. Dessa mål arbetar man med genom att

verka på olika områden tillsammans med kommunerna i Skåne, högskolor och universitet, ideella organisationer samt privata och offentliga verksamheter som stöder näringslivet i Skåne. Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 formulerar en gemensam målbild för Skåne. Här ingår bland annat att ”Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor” och att ”stärka förutsättningarna för att starta och driva företag”. 

www.skane.se


Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) bildades 1977 genom en sammanslagning av flera olika existerande utbildningsverksamheter (Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan, Veterinärhögskolan, Skogsmästarskolan och Veterinärinrättningen) inom det breda lantbruksområdet. De största campusområdena finns i dag i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Utbildning finns på ytterligare fyra orter medan forskning och försöksverksamhet finns på ett 30-tal orter. SLU är rankat femma på NTUs rankinglista gällande universitet inom växt- och djurvetenskap och tia inom Agriculture and Forestry på QS:s världsrankinglista (tvåa i Europa). Vid SLU finns fyra fakulteter. Alnarp: landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap; Uppsala – naturresurser och jordbruksvetenskap; Umeå – skogsvetenskap; Uppsala – veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Vid SLU finns ca 3 812 helårsstudenter, 23 program på grundnivå och 18 på avancerad nivå. Här finns utbildningar som agronom, biologi och miljövetenskap, bioteknologi, hortonom, husdjursvetenskap, jägmästare, landskapsarkitekt och -ingenjör, mat&hälsa och skogsmästare. Här finns också forskarutbildning inom de flesta undervisningsområdena.

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. Verksamheten spänner från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, bioenergi och livsmedelsförsörjning, samhällsplanering, hållbar utveckling av stad och land, samt globala frågor, som ett förändrat klimat.

www.slu.se


SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP-koncernen är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. SP finns från Skellefteå i norr till Malmö i söder, och även i Danmark och Norge. SP är helägt av Research Institutes of Sweden AB (RISE). SP:s uppdrag är att stärka företagens konkurrenskraft och att skapa innovationer som ger ett hållbart samhälle. SP är indelat i sex affärsområden: energi, informations- och kommunikationsteknik, life science, risk och säkerhet, samhällsbyggnad samt transport.

Koncernen har ca 1 400 anställda och ca 10 000 kunder: svenska och utländska företag (både små nytänkande företag och internationella koncerner), branschorgan, FoU-råd och myndigheter. SP:s laboratorieresurser är nationellt och internationellt konkurrenskraftiga och SP verkar som en brygga mellan akademi och näringsliv och möjliggör kvalitativa, kreativa och långvariga relationer med både näringsliv och akademi.  

I koncernen ingår bland annat SP Food och Bioscience, som finns i nära anslutning till Ideon Science Park i Lund. Här bedrivs forskning, utveckling, konsultverksamhet och utbildning inom livsmedel och biovetenskap. Strategisk och tillämpad forskning enligt ett industristyrt, målinriktat forskningsprogram och i industrigemensamma projekt är ett fokusområde. Ett annat är konsultverksamhet inom produkt- och processutveckling kring frågor som rör kvalitet, produktsäkerhet, produktionseffektivitet och miljö. Food och Bioscience har dessutom en bred utbildningsverksamhet för företag samt medverkar i grund- och doktorandutbildningen vid universitet och högskolor.

www.sp.se


Högskolan Kristianstad med Krinova Incubator & Science Park

Högskolan Kristianstad har ca 14 000 studenter, 45 program och 450 kurser, allt på ett campus. Inom livsmedelsområdet finns bland annat Gastronomiprogammet, en treårig kandidatutbildning i Mat- och Måltidskunskap och ämneslärarutbildning inom Hem- och konsumentkunskap. Därutöver finns kurser i bl.a. måltidspedagogik samt mat- och måltidskultur. Forskning finns om bl.a. matkvalitet ur ett gastronomiskt perspektiv, mat- och konsumtionskultur, arbetsplatsmåltider, sensorik och måltidspedagogik
www.hkr.se

I anslutning till högskolan ligger Krinova Incubator & Science Park med över 90 företag, varav många inom mat- och måltidssektorn. Här finns också TransforMat, en digital plattform för matföretagare.
www.krinova.se

Malmö högskola

Malmö högskola är landets största högskola med 1 800 anställda och drygt 24 000 studenter per år. Högskolan kännetecknas i av öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö samt moderna studieformer och flervetenskaplig utbildning och forskning. Kopplingar till livsmedelsområdet finns bland annat i utbildningar och forskning inom entreprenörskap och innovation, hållbar stadsutveckling, IT, Idrottsvetenskap, Tandhälsa, Omvårdnad, Mångfaldsstudier och Media. 

www.mah.se


Food KIC

Food KICen (Knowledge and Innovation Community) inom livsmedelsområdet är den största ekonomiska satsningen inom livsmedel någonsin. I KICen samlas och möts företag samt universitet och forskningsinstituten inom livsmedelsområdets alla delar i Europa för att arbeta fram morgondagens livsmedelsförsörjning.