lu.se

Lund University Food Studies

Lunds universitet

Forskningsinfrastruktur vid Lunds Universitet

Vid Lunds universitet finns en väl utvecklad forskningsinfrastruktur. Många av de unika och världsledande forskningslaboratorierna har en etablerad inriktning mot livsmedelsområdet och används i dag inom forskning inom olika delar längs hela livsmedelskedjan, allt från planta till konsument. 

Aerosollaboratoriet

I det världsledande Aerosollaboratoriet vid Ergonomi och Aerosolteknologi (Institutionen för Designvetenskaper, LTH) finns tre större hallar och fyra mindre lokaler. I hallarna finns en vindtunnel, en experimentkammare samt ett flertal mindre experimentboxar. Här finns också ett stort antal instrument för avancerad mätning av luftburna partiklar samt en kammare där försökspersoner kan utsättas för partiklar för att se effekten på lungor och hjärt-kärlsystem, till exempel hur man reagerar på matos från stekning.

Upp

Användbarhetslaboratoriet

Användbarhetslaboratoriet (Usability Lab; Institutionen för Designvetenskaper, LTH)) används i situationer där man under kontrollerade förhållanden vill observera samspelet mellan människa–produkt eller människa–människa. Genom att filma och göra ljudupptagningar i samband med brukarstudier och intervjuer kan exempelvis konsumenters attityd till nya livsmedel och deras förpackningar studeras.

Upp

Biosafety Level 2 laboratory

Det världsunika Biosafety-laboratoriets (BSL 2-lab; Kemicentrum, LTH) användningsområde är främst inom mikrobiologi, framförallt när det gäller undersökningar av patogena agenter med potentiell fara för människor och miljö. Laboratoriet moderna lokaler är en väl utnyttjad resurs inom både undervisning och forskning.  

Upp

Food for Health Laboratory

Food for Health Laboratory (Centrum för Preventiv Livsmedelsforskning, Medicon Village) används för genomförande av kostinterventioner på friska försökspersoner. Fokus ligger på studier av olika livsmedels effekter på riskfaktorer för fetma, diabetes typ 2 och relaterade sjukdomar. Här finns provkök, samt laboratorier för provtagning i anslutning till akuta- eller längre interventioner.  Kapacitet finns för hantering av flera parallella interventioner. 

Andra delar av Food for Health Laboratory är Memory Lab där specifikt framtagna minnestester används för studier av kognitiv prestationsförmåga i relation till kost och riskfaktorer för sjukdom. Här finns också Gut Microbiome Laboratory med instrumentering för fullständig tarmflorekarakterisering, vilken även inkluderar ”next generation sequencing” -teknik. 

Upp

Humanistlaboratoriet

The Humanities Laboratory (Faculties of Humanities and Theology) is an interdisciplinary research and training resource for researchers, teaching staff and students. The Humanities Laboratory supports research on culture, communication and cognition with a humanities profile, while also offering attractive cooperation interfaces between science, medicine and engineering. Here, young researchers in new constellations can formulate the research issues of tomorrow and collaborate on the complicated task to understand (the humanities), explain (natural sciences) and improve (engineering) the condition of humans as communicating and learning beings. In the food sector, innovative studies have been carried out involving methods such as eye tracking to examine consumer behaviour in shops and reactions to different types of marketing.

Upp

Max IV Laboratory

Max IV Laboratory är en nationell anläggning med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Närmare 1 000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. MAX IV-laboratoriets nya anläggning är den mest briljanta röntgenkällan i världen. 

Upp

Pilothallen

Pilothallen (Food Technology’s Pilot Production Plant; Livsmedelstekniska institutionen, LTH) är 400 kvm stor och innehåller ett brett utbud av utrustningar i vilka livsmedelstekniska processer kan utföras som exempelvis uppvärmning, sterilisering, kylning, frysning, torkning och olika typer av separationer. Pilothallen används för att genomföra forskning i en industriellt relevant skala men också för projektarbeten och laborationer för studenter. Här är det möjligt att skapa broar mellan spjutspetsforskning i laboratorieskala och praktiska innovationer. Kombinationen av att kunna göra experiment i en relevant skala och utvärdera dem med hjälp av toppmodern teknik bidrar till att göra Lunds universitet framstående inom livsmedelsforskning.

Upp

Termisk miljölaboratoriet

Termisk miljölaboratoriet (Thermal Environment Lab) kan användas för att bl.a. studera olika dryckers påverkan på människans fysiologi vid arbete i höga temperaturer. I labbet finns två klimatkammare där man kan variera temperaturen från +5 till +60 grader C respektive från -50 till +20 grader C. I värmekammaren kan även luftfuktigheten varieras.

Upp

Virtual Realitylaboratoriet

Virtual Realitylaboratoriet är en tvärdisciplinär samlingspunkt för visualisering och nya interaktionstekniker. Man har samarbeten inom både den akademiska världen i form av forskningsprojekt och kurser, och med näringsliv och offentlig sektor. I den stora demohallen finns flera displaysystem för att uppleva ”high-immersion”, dvs. att skapa känslan av att omslutas av en virtuell miljö. Här utförs studier kring stress och probiotika vilket är en stor resurs vid livsmedelsrelaterade studier.

Upp

Andra delar av forskningsinfrastrukturen

MyCareer är Lunds universitet egen jobb- och karriärportal och Europas största karriärnätverk för studenter och nyutexaminerade. Här kan studenter registrera sig och få tillgång till jobb, ex-jobb, praktik- och traineeplatser i Sverige och internationellt. Här kan man följa sin favoritarbetsgivare via statusuppdateringar och få meddelanden om relevanta erbjudanden.

VentureLab är en del av Lunds universitet och arbetar för att uppmuntra entreprenörskap och hjälpa de studenter och nyexaminerade som funderar på att starta eget. Sedan starten 2001 har tusentals studenter gått från idé till verklighet. VentureLab erbjuder inspirationsaktiviteter (events, föreläsningar och workshops), gratis och konfidentiell idé- och affärsutveckling samt gratis kontorsplats på Ideon Agora.

Upp