lu.se

Lund University Food Studies

Lunds universitet

Livsmedelsforskning vid Lunds Universitet

Lunds universitet har en unik bredd inom livsmedelsforskningen, från råvaror till konsument. Förutom den inomvetenskapliga forskningen blir större tvärvetenskapliga forskningsprogram allt vanligare. Lunds universitet arbetar aktivt för att synliggöra hur olika kunskapsområden inom livsmedelsforskning är relaterade till varandra och hur de tillsammans kan bidra till att lösa komplexa frågeställningar om exempelvis hållbarhet, klimat och personlig hälsa.

Råvaror och lantbruk

PlantLink är ett samarbete mellan Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU, Alnarp) inom området växtforskning.  PlantLink vill överbrygga klyftan mellan grundforskning och tillämpad växtforskning med syftet att förbättra grödor och livsmedel, och för att möjliggöra produktion av material, medicin och energi från växter på ett hållbart sätt. Kopplade till PlantLink finns flera inom bl.a. världsledande forskningsgrupper.

PlantLink strävar efter att öka och förbättra intresse och kompetens inom växtforskningsområdet genom utbildning och information och skapa en miljö som främjar innovation och samarbete mellan akademi och näringsliv. Bland forskningsområdena finns:

  • Växtförädlingsforskning, modellering och teknik
  • Efter skörd – produktkvalitet och nya produkter
  • Abiotisk stress
  • Växt/mikrobinteraktion
  • Interaktioner mellan växter och mellan växter och insekter

Upp

Förpackning och logistik

Förpackningar och logistik är två områden där regionen sedan länge är framstående. Företag som Tetra Pak och Å&R Carton AB, logistikföretag som Bring Frigoscandia, och IKEA har alla centrum i regionen. På Institutionen för Designvetenskap (IKDC, LTH) finns en världsunik forsknings- och undervisningsmiljö vilken tar ett samlat grepp om förpackning och logistik.

 Den tvärvetenskapliga miljön integrerar olika kunskapsfält för att uppnå effektivt och hållbart nyttjande av resurser genom hela värdekedjan. Förpackningslogistik innefattar produkt- och förpackningsdesign genom hela kedjan från råmaterial via alla aktörer fram till slutanvändaren och vidare till återbruk.  Forskningen är tillämpad och sker ofta i samverkan med relevant industri. Huvudfokus i forskningen handlar om förpackningens betydelse för hållbar utveckling i försörjningskedjor. Förpackningens roll som produktskydd är en viktig del då det bidrar till såväl säkra produkter som minskat produktsvinn. Forskning pågår också inom området livsmedel och spårbarhet i försörjningskedjorna, där nya innovationer inom biosensorer tas fram.

Upp

Innovation, ekonomi och juridik

Forskning om innovationskraft i såväl enskilda livsmedelsföretag som i regionala kluster bedrivs vid Ekonomihögskolan och på CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy). Forskningen handlar om innovation ur olika perspektiv kopplat till bland annat policy, tillväxt regionalt och nationellt, entreprenörskap samt hållbarhet. Här finns ett antal projekt och forskare som inom sina olika projekt fokuserar på livsmedelssektorn. CIRCLE förfogar över omfattande data från Statistiska centralbyrån (SCB) med stor användbarhet inom livsmedelssektorn.

Vid Ekonomihögskolan bedrivs forskning inom livsmedelsrelaterade områden som klusteranalys, offentlig ekonomi, internationell marknadsföring av livsmedel samt varumärkesanalys. Här ges även en kurs inom Business Administration – Innovation Management – som fokuserar på innovationsteorier kring olika typer av innovation och innovationsprocesser inom redan existerande företag.

Vid AgriFood Economics Centre utförs kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling på uppdrag av regeringen. Verksamheten är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet. 

Inom Innovationsteknik vid Institutionen för Designvetenskap (IKDC, LTH) handlar forskningen om att stärka innovationsförmågan hos individer och grupper inom olika typer av organisationer och samarbeten. Forskningen är behovsmotiverad och bedrivs i nära samverkan med en rad olika aktörer från såväl näringsliv som offentlig sektor. Ett användarcentrerat perspektiv är centralt och metoder som engagerar samhällsmedborgare i utvecklingen av innovationer är därför av särskilt intresse. Verksamheten medverkat till ett förstärkt innovationsperspektiv inom LTH och Lunds universitet, bl.a. genom deltagande i Innovationsportalen.

Vid Juridiska fakulteten bedrivs forskning kring bl.a. EU-rätt, Miljörätt och Offentlig rätt, allt med anknytning till livsmedelsfrågor vilka berör exempelvis områden som hållbar utveckling och offentlig upphandling.

Upp

Hälsa

Vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och inom medicinska fakulteten utförs forskning som på olika sätt belyser sambandet mellan kost och hälsa. Vid LTH studeras betydelsen av tarmens bakterieflora i samband med kost, hälsa och sjukdom. Kunskapen tillämpas bl.a. för att utveckla funktionella livsmedel med hälsomervärden för att motverka och förhindra sjukdomstillstånd som exempelvis diabetes, övervikt, leversjukdom, stress, inflammatoriska tarmsjukdomar och cancerutveckling. I ett pågående samarbete med Bolivia och Mozambique genomförs forskning med stöd av Sida med syftet att öka biotillgängligheten av vitaminer och mineraler i lokala livsmedel, för att minska risken för undernäring i låginkomstländer. Vidare bedrivs även projekt för att stärka en innovativ livsmedelsproduktion inom vegetabilieområdet i Sverige, med målet att öka konsumtionen för en förbättrad folkhälsa och samtidigt minska svinnet i samband med hantering, processing och konsumtion.

Vid medicinska fakulteteten studeras sambandet mellan kost och folksjukdomarna cancer och diabetes i en rad forskningsprojekt. Vidare bedrivs studier av läkningsbetingelser för celler i magtarmkanalens slemhinna, vilket har en rad applikationer, bl.a. för framtagande av livsmedel med hälsomervärden. Medicinska effekter av kostfiber, antioxidanter och andra bioaktiva ämnen samt hälsoeffekter av en fiberrik nordisk kost är andra aktuella projekt. Inom nutritionsepidemiologi genomförs bland annat studier av kostsamband med prostatacancer, hjärt-kärlsjukdom, kronisk inflammation, och ärftliga faktorer, liksom matvanor som helhet undersöks med statistiska mönstermetoder och kostindex. Forskning för förståelse av fetmans uppkomstmekanismer och sjukdomar som hör ihop med ett högt fettintag bedrivs med fokus på aptitreglering och energiintag.

Inom medicinsk mikrobiologi utförs forskning om mjölksyrebakterier i honung, vilket har användningsområden för både livsmedel och medicin, samt för binas egen hälsa. Inom evolutionsmedicin studeras bland annat paleolitisk kost och dess hälsoeffekter.

Centrum för preventiv livsmedelsforskning bedriver forskning som syftar till utveckling av livsmedel som kan motverka utveckling av fetma och associerade sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Centret är beläget på Medicon Village. Här finns även Food for Health Laboratory där måltids- och kostinterventioner genomförs på friska försökspersoner. AFC (Antidiabetic Food Centre) – är en stark forsknings- och innovationsmiljö inom VINNOVAs program VINN Excellence Center. Centrets affärsidé är att motverka utveckling av diabetes med innovativa livsmedelskoncept genom joint venture-forskning och främjande av forskningsbaserade affärsaktiviteter.

EXODIAB (Excellence in diabetes research in Sweden) är ett samarbete mellan Lunds universitet och Uppsala universitet (Lund 70%, Uppsala 30%) inom ett forskningsprogram för behandling av diabetes. Det innefattar, bl.a. genetik, cellbiologi, epidemiologi, näringsforskning och klinisk forskning. Man ska utveckla verktyg för att förebygga och behandla diabetes genom att beskriva de molekylära förlopp som ger upphov till olika former av diabetes. EXODIAB arbetar aktivt med innovationsfrågor för överföring av forskningsresultat och idéer till användarna samt för att skapa en nationell resurs för att stimulera diabetesforskning i Sverige och rekrytera framtidens diabetesforskare.

Vid Funktionell zoologi studeras effekter av livsmedelskomponenter på mag-tarmkanalens utveckling och funktion.

Upp

Hållbarhet och livsmedelssäkerhet

Områdena tillämpad mikrobiologi och livsmedelshygien är specialiteter där forskningen inom Lunds universitet är framstående. Områdena har en rad applikationer för livsmedelstillverkning och har under åren givit viktiga bidrag till den utveckling som gjort att svensk livsmedelsproduktion är i världsklass vad gäller livsmedelssäkerhet.

LUCID (Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability research) bedriver forskning som syftar till att utveckla nya och unika synergieffekter inom och mellan natur- och samhällsvetenskap, samt teknik, biovetenskap, företagsekonomi och humaniora, i syfte att främja ansatser och metoder som kan ta itu med komplexa globala utmaningar inom hållbarhetsområdet. Ett av fokusområdena är lantbruk, skogsbruk och markanvändning och hur förändringar av dessa påverkar ekosystem, biodiversitet, såväl som kultur och samhällsliv.

Hållbarhetsforum är en universitetsgemensam paraplyorganisation som binder samman och stödjer universitetets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning. Det är en bro mellan samhället och akademin inom bl.a. klimat, energi, ekosystemtjänster, vattenfrågor, effektiv resurshantering och hållbar samhällsutveckling. Hållbarhetsforum fungerar som stöd för forskare och forskargrupper när det gäller kontakter med det omgivande samhället, men också som en väg in i universitetet för externa intrressenter som söker samverkan, forskningsstöd och information.

Miljö- och energisystem vid Institutionen för teknik och samhälle (LTH) bedriver systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor med fokus på effektiv användning och omvandling av energi där hela energikedjan från naturresurs till energitjänst studeras. Andra områden är miljöeffekter och förändringar vid utnyttjande av olika energiformer och förnybara resurser, samt analys av åtgärdsstrategier för hantering och förebyggande av energisystemens problem med koppling till miljö, säkerhet och utveckling. Särskild vikt läggs vid att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv.

Upp

Process och produktion

Vid Institutionen för Livsmedelsteknik bedrivs forskning och utbildning inom de flesta områden i kedjan, från råvara till effekter på konsumentens hälsa. Forskningen kännetecknas av en tvärvetenskaplig fokusering på processning med det övergripande syftet att optimera livsmedel såväl avseende bekvämlighet som konsumentupplevd kvalitet. Grundforskning och tillämpad forskning utförs i tätt samarbete, och ett väl utvecklat samspel med livsmedelsindustrin gör att nya forskningsrön snabbt kan komma till användning i nya processer, tekniker och produkter. Detta samspel är också av stor betydelse för de kvalificerade livsmedelsutbildningar som ges vid institutionen. Vidare finns forskning inom läkemedelsteknologi som utnyttjar de många gemensamma vetenskapliga grunderna för läkemedel och livsmedel.

European Spallation Source (ESS) och MAX IV är världsledande forskningsanläggningar inom materialvetenskap med en rad applikationer inom bl.a. förpackning, livsmedelssäkerhet och livsmedelsprocesser.  

Vid Naturvetenskapliga fakulteten finns Centrum för analys och syntes där man utvecklar analyser av livsmedelskomponenter.

Upp

Handel och konsument

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är ett excellenscentrum för handelsforskning med forskare från Lunds Tekniska Högskola (LTH), Ekonomihögskolan och Campus Helsingborg. Det är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv handel

Vid Fakulteten för Humaniora och Teologi är forskning om matkultur och etikaspekter ett forskningsfält. Här finns Humanistlaboratoriet där forskning utförs om kultur, kommunikation och kognition, med en humanistisk profil i tätt samarbete med naturvetenskap, medicin och teknik. Inom livsmedelsområdet har, bl.a. med hjälp av ögonrörelsemätningar, utförts nydanande studier av konsumentbeteende i butik och reaktioner på olika typer av marknadsföring.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten finns flera grupper av forskare som undersöker teman kring mat och måltid. Det gäller både praktiker, idéer, normer, attityder och politik. Det vardagliga ätandet, familjemåltider och arbetsplatsmåltider, har t.ex. studerats ingående. En annan del av forskningen handlar om det offentliga samtalet om mat och mediernas skildringar av livsmedel i nyheter, kampanjer, bloggar och i reklam. Andra breda teman är shopping, livsstilsentreprenörer och turistupplevelser. Fakultetens forskning om livsmedel är tvärvetenskaplig och har stor variation i teoretiska ansatser och metoder, liksom empiriska forskningsfält; från (mass)medierat berättande över individens förhållande till dieter till livsmedelspolitik och hållbarhet.

Upp