lu.se

Lund University Food Studies

Lunds universitet

Innovation och Samverkan

Lunds universitet arbetar aktivt för att forskningsresultat skall komma till nytta i samhället och bidra till att lösa samhällsutmaningar. Universitetet vill främja innovationer och produktutveckling inom livsmedelsområdet. Det kan röra sig om konsumentprodukter, nya tillverkningstekniker, analys- och mätmetoder, apparater, produktions- och processtyrningsmetoder, måltidslösningar med mera. Arbetet sker via de forskningsprojekt som direkt leder till nya produkter, koncept eller tjänster men också genom samarbeten med externa aktörer. 

LU Innovation

LU Innovation är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Tillsammans med universitetets forskare och studenter arbetar man för att skapa nytta och tillväxt i samhället. Målet är att genom framgångsrikt nyttiggörande av kunskap och forskning vid Lunds universitet bidra till en ökad tillväxt i Sverige. Genom att stötta och utveckla forskningsresultat tillsammans med forskare och studenter, verkar LU Innovation för att fler idéer ska gå mot bolag och/eller leda till licensaffärer.

En viktig del av arbetet handlar om att ge kommersialiseringsstöd till den enskilda forskaren eller studenten. Utöver affärsutvecklare med mångårig erfarenhet från både forskning och näringsliv, finns även patentingenjörer, kommunikationsansvariga och jurister som kan hjälpa till i processen.

Holdingbolaget LU Innovation System AB ägs av svenska staten men förvaltas av Lunds universitet. Holdingbolagets uppdrag är att skapa nya bolag baserade på kunskap och forskningsresultat från Lunds universitet, vilket bidrar till tillväxt och skapar sysselsättning i Sverige.

Via bolagsdelen kan universitetet arbeta operativt med att ta nya innovationer till marknaden – genom att ingå delägarskap i forskningsbaserade bolag eller hjälpa till att licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade bolag. Holdingbolaget stöttar nybildade bolag såväl operativt som ekonomiskt, hjälper till med avtalsmallar samt bistår med styrelserepresentation.

Genom nya forskningsbaserade företag skapas tillväxt och sysselsättning i hela landet, samtidigt som värdefulla lösningar säkerställs vilka når ut och gynnar samhället. Sedan 1999 har nära 80 nya forskningsbolag, som tillsammans genererat drygt 2 800 årsarbeten och mer än 800 miljoner kronor i skatteintäkter, genererats vid Lunds universitet.

Livsmedelsföretag med ursprung vid Lunds universitet

Företagen som skapats och växt från Lunds universitet finns inom vitt skilda områden. Många är knutna till livsmedelskedjans olika delar. Bland de främsta återfinns:

Aventure

Aventure är ett bioteknikföretag som utvecklar funktionella livsmedel. Man arbetar främst med att skapa nya livsmedelskoncept utifrån naturliga råvaror med fokus på positiva hälsoeffekter på människor. Aventures produkter tas fram och lanseras via dotterbolagen:

  • Glucanova AB – fokuserar på unika, fiberrika havreprodukter för en BtB-marknad.
  • Double Good AB – har utvecklat ett bordsvatten som minskar blodsockerstegring efter måltider.
  • Otto Barnmat AB – är ett företag inom barnmatssegmentet med fokus på ekologisk och färsk barnmat.
  • Berries by Astrid – har tagit fram en avancerad dryckesautomat för färska smoothies och drycker gjorda på bär.
  • Swebol Biotech – har fokus på en transparent och hållbar distributionskedja av quinoa, canihua och andra grödor från Bolivia, samt avancerade produkter framställda på dessa eller liknande råvaror.

Chativa

Chativa är ett varumärke och en patenterad tillverkningsprocess av morötter som ersätter fett i köttprodukter. Licenser att tillverka produkter från detta patent har hittills gjorts med företag som Ugglarps AB, HKScan och Mariannes morötter. I vissa av produkterna har fetthalten reducerats med drygt 85% utan att konsistens och smak försämrats. Produkterna säljs under varumärket Chativa.

Concellae

Concellae startades med förhoppningen att svåra infektioner skulle kunna botas med vanlig honung. Forskningsresultatet som bolaget bygger på handlar om tretton nyttiga mjölksyrabakterier som finns naturligt i bins honungsmage. Bakterierna har olika antimikrobiella egenskaper som gör dem effektiva mot sjukdomsbakterier, även hos människor. Förhoppningen är att bolagets produkter i framtiden kommer att bli viktiga alternativ till dagens antibiotikabehandling eller vid svåra infektioner.

Upp

Gasporox

Gasporox arbetar med en metod att mäta gas i förpackningar på ett oförstörande sätt. De ska nu tillsammans med Å&R Carton utveckla icke-invasiva testmetoder för slutna förpackningar, bl.a. laminerade papperskartonger, för att se om de håller tätt. Gasporox gasteknik är baserad på lasersensorer och kan användas för att mäta täthet och gassammansättning i slutna hålrum, vilket är användbart för livsmedels- och läkemedelsförpackningar samt för porösa material och mat. Paket och innehåll förblir intakt och mätningar kan upprepas, något som minimerar slöseri med förpackningsmaterial och innehåll.
www.gasporox.se

Upp

Igelösa Life Science

Igelösa Life Science AB är ett forskningsföretag inom medicin. Fokus ligger på hjärt- och lungkirurgi med målet att utveckla nya behandlingar, innovationer och hälsostrategier knutet till organtransplantationer, cardiopulmonary resuscitation och för att förhindra livsstilsrelaterad sjukdomar. Man samarbetar med ledande forskare vid Lunds universitet och vid andra universitet och sjukhus. 
www.igelosa.com

Upp

Oatly

Oatly grundades på 1990-talet efter att forskare vid Lunds universitet upptäckt att naturliga enzymer kan omvandla fiberrik havre till näringsriktig flytande föda, perfekt anpassad för människor. Idag är metoden patenterad och Oatly arbetar vidare med att förbättra individers välbefinnande med ett produktsortiment baserad på svensk havre.
www.oatly.com

Upp

OptiFreeze

Optifreeze är en ny frysmetod vilken bygger på samma teknik som gör att gräset blir grönt igen efter långa och kalla vintrar. I grässtråna finns ett protein som skyddar cellerna. Genom att föra in detta naturliga protein i frukt och grönsaker innan infrysning kan cellstrukturerna bevaras intakta. Något som i sin tur leder till att livsmedlens smak, struktur och kvalitet kan behållas genom hela nedfrysningsprocessen, vilket kan vara intressant för företag som säljer djupfrysta färdigrätter. 
www.optifreeze.se

Upp

Phenoliv

Genom att utvinna nyttiga antioxidanter från restprodukter av olivoljetillverkningen, kan forskarna bakom Phenoliv förbättra människors hälsa och samtidigt lösa ett omtalat miljöproblem på ett kostnadseffektivt sätt. Processvattnet vid olivoljetillverkningen innehåller växtdelar som konsumerar stora mängder syre, vilket innebär stora problem för miljön och varje år rinner 30 miljoner ton processvatten från tillverkningen av olivolja ut i Medelhavet. Phenolivs verksamhet är baserad på två upptäckter, dels rening av olivoljetillverkningens processvatten, dels utvinning av hälsofrämjande antioxidanter.
www.phenoliv.com

Upp

Probi

Probi är marknadsledande inom forskningsdriven biotech med fokus på probiotik. Genom forskning har företaget utvecklat probiotika med väldokumenterade positiva hälsoeffekter. Probis kunder är internationella företag inom livsmedels-, hälso- och läkemedelsindustrin. Produkter som innehåller företagets probiotika är aktuella för över 40 marknader världen över. Här görs kosttillskott som ProbiMage, ProbiFrisk och ProbiJärn.
www.probi.se

Upp

ProViva

I mitten av 1980-talet började man undersöka om man genom att tillföra ”rätta sortens” bakterier kunde bidra till att rädda livet på kritiskt sjuka patienter. Ett samband observerades som ledde till hypotesen att vissa bakterier som saknades hos de sjukaste patienterna kunde ha medicinsk nytta, och ProViva utvecklades. Det är en fruktdryck som finns i olika smaker och konsistenser. Alla innehåller den levande bakteriekulturen Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843). Vid tillverkning av ProViva ympas bakterien i en blandning av havre, kornmalt och vatten och får växa där under ett dygn. Den fermenterade havrevällingen blandas sedan med frukter till olika ProViva-produkter.
www.proviva.se

Upp

Speximo

Genom att ersätta kemiska tillsatser i hudkrämer med quinoastärkelse har Speximo tagit fram en ny typ av naturliga hudvårdsprodukter. Resultatet är en mer hudvänlig, stabil och billigare kräm än de produkter som finns på marknaden idag. Det blev grunden för forskningsbolaget Speximo.
www.speximo.com

Upp

Thylabisco

Thylabisco är ett företag som lanserar ett mättnadspiller gjort av vanlig spenat. Det innehåller s.k. thylakoider som sänker blodfettsnivåerna och fördröjer kroppens mättnadskänsla samtidigt som det ger naturlig näring. På så vis hoppas man i framtiden kunna förhindra övervikt och fetma. Aptieless är den första produkten på marknaden med thylakoider.
www.thylabisco.com

Upp

ViscoSens

ViscoSens är ett företag som ska hjälpa bagerier att utveckla goda bröd som är både nyttiga och håller blodsockret i schack. Personer som undviker kolhydratrika livsmedel går miste om viktiga fibrer och vitaminer och en grupp forskare fick då idén att ta fram nyttiga bröd som sänker blodsockret. Gruppen utvecklade en mätmetod som förutspår hur de nya bröden påverkar konsumenternas blodsocker. 
www.viscosens.com

Upp